τά δέ παντα οιακίζει κεραυνός
τά δέ παντα οιακίζει κερανός

Semeno

Cítím, že jsme na prahu nového věku

a nyní více než cokoli jiného potřebujeme

nový přístup k lidským vztahům a společenské organizaci.

Potřebujeme přístup planetární a syntetický,

potřebujeme prostředek, jímž by si individualita osvojila

svou funkci ve světě,

neboť má-li vzniknout globální civilizace,

individualita musí být natolik pevná ve své identitě,

aby si mohla dovolit spolupracovat s druhými lidmi celého světa

nezávisle na jejich kultuře, rase, tradicích a tak dále.

Je proto nesmírně důležité, abychom se naučili, jak
vybudovat… pokračovat ve čtení

K uransko-neptunským konjunkcím dochází v intervalech 171 let. Kráčejí zodiakem přibližně šestnáct stupňů dlouhými kroky. Základním rysem uransko-neptunské konjunkce je, že značí částečné zhroucení saturnských struktur a omezení a otevírá nové cesty, jimiž mohou proudit nové transformativní síly a případně se začlenit do současných sociálních a kolektivních struktur. Tyto dvě planety se setkaly během roku 1821 na začátku znamení Kozoroha, předtím roku 1650 uprostřed Střelce. pokračovat ve čtení
Stezka radikální transformace zahrnuje vertikální vztah mezi centry vědomí a aktivity na dvou stupních, mezi osobou kráčející po Stezce a jednou (či více) Plerómatickými bytostmi. Duchovní moc planetárního stupně se soustředí v „Mistrovi“ (Plerómatické bytosti) za účelem jeho asistence „učedníkovi“, nakolik je taková asistence možná a bezpečná. Může se ustavit více či méně určitý způsob komunikace, obvykle zahrnující modlitbu a meditaci na stupni osobním a konkrétní či symbolickou, přímou či nepřímou odpověď ze stupně Plerómatu. pokračovat ve čtení
Vzdor tomu, že se v názvu této knihy z nedostatku přiměřenějších termínů objevují slova „metafyzika“ a „ontologie“, nenalezne zde čtenář filosofii v obvyklém smyslu. Filosofie, jak se dnes namnoze pěstuje, v podstatě apeluje na konsensus lidí v běžném slova smyslu rozumných: její argumentace nárokuje racionalitu z hlediska obvyklého vědomí, profánní a sekularizované mysli, každodenní aktivity. pokračovat ve čtení

Novelu Rania napsal tehdy pětatřicetiletý Rudhyar r. 1930. O jejím vzniku a dalších osudech v předmluvě píše: „Raniu jsem napsal v zimě roku 1930 v Chicagu poté, co jsem opustil Kalifornii, kde jsem strávil předchozích deset let – většinou jsem býval v Hollywoodu, příležitostně i v přímořském Karmelu, kde jsem přednášel a měl oddané přátele. Rania je příběhem silné, neobyčejné ženy, jejíž život je naplněn extrémy světla a temnoty, krásy a tragičnosti. Tuto práci jsem koncipoval jako jakousi symfonii, zahrnující tři pohyby.
pokračovat ve čtení

H. P. Blavatská vyslovila klíčovou holistickou myšlenku, když poznamenala, že každý aspekt pohledu na svět, který formulovala, je ve vztahu ke všem ostatním aspektům. Vzájemná spjatost ohromného množství  metafyzických pojmů a skutečností, které obsahuje teosofie a systémy jí podobné, nicméně znesnadňuje do hloubky porozumět kterémukoli z jejich jednotlivých aspektů, aniž by předtím došlo k porozumění systému a jemu  vlastnímu pohledu na svět jako celku. pokračovat ve čtení