Blog Jindřicha Veselého

τά δέ παντα οιακίζει κεραυνός
τά δέ παντα οιακίζει κερανός

Semeno Cítím, že jsme na prahu nového věku a nyní více než cokoli jiného potřebujeme nový přístup k lidským vztahům […]

K uransko-neptunským konjunkcím dochází v intervalech 171 let. Kráčejí zodiakem přibližně šestnáct stupňů dlouhými kroky. Základním rysem uransko-neptunské konjunkce je, že značí částečné zhroucení saturnských
struktur a omezení a otevírá nové cesty, jimiž mohou proudit nové transformativní síly a případně se začlenit do současných sociálních a kolektivních struktur. Tyto dvě planety se setkaly během roku 1821 na začátku
znamení Kozoroha, předtím roku 1650 uprostřed Střelce.

Stezka radikální transformace zahrnuje vertikální vztah mezi centry vědomí a aktivity na dvou stupních, mezi osobou kráčející po Stezce a jednou (či více) Plerómatickými bytostmi. Duchovní moc planetárního stupně se soustředí v „Mistrovi“ (Plerómatické bytosti) za účelem jeho asistence „učedníkovi“, nakolik je taková asistence možná a bezpečná. Může se ustavit více či méně určitý způsob komunikace, obvykle zahrnující modlitbu a meditaci na stupni osobním a konkrétní či symbolickou, přímou či nepřímou odpověď ze stupně Plerómatu.

Vzdor tomu, že se v názvu této knihy z nedostatku přiměřenějších termínů objevují slova „metafyzika“ a „ontologie“, nenalezne zde čtenář filosofii v obvyklém smyslu. Filosofie, jak se dnes namnoze pěstuje, v podstatě apeluje na konsensus lidí v běžném slova smyslu rozumných: její argumentace nárokuje racionalitu z hlediska obvyklého vědomí, profánní a sekularizované mysli, každodenní aktivity.

Novelu Rania napsal tehdy pětatřicetiletý Rudhyar r. 1930. O jejím vzniku a dalších osudech v předmluvě píše: „Raniu jsem napsal […]

H. P. Blavatská vyslovila klíčovou holistickou myšlenku, když poznamenala, že každý aspekt pohledu na svět, který formulovala, je ve vztahu ke všem ostatním aspektům. Vzájemná spjatost ohromného množství  metafyzických pojmů a skutečností, které obsahuje teosofie a systémy jí podobné, nicméně znesnadňuje do hloubky porozumět kterémukoli z jejich jednotlivých aspektů, aniž by předtím došlo k porozumění systému a jemu  vlastnímu pohledu na svět jako celku.