Blog Jindřicha Veselého

τά δέ παντα οιακίζει κεραυνός
τά δέ παντα οιακίζει κερανός

„Stezka“ jako přechodový rituál ( ukázka z díla Rytmus Celostnosti, Dane Rudhyar)

„Stezka“ jako přechodový rituál

Věřím, že se Stezce v jejím pravém významu a nejkonstruktivnějším možným způsobem rozumí, když se považuje za dlouhý a obtížný přechodový rituál. V současné době populární pojetí řady čtyř či pěti „velkých Iniciací“, které se odvozuje jak z buddhistické, tak i zednářské tradice, odkazuje k rozhodujícím momentům tohoto rituálního procesu, během
kterého se v individuu, kráčejícím po Stezce úplné a neodvolatelné transformace, postupně soustředí stupně síly a vědomí Plerómatu.

Celý proces je rituálem, protože faktory, jimiž je strukturován, mají obecnou, či lépe planetární platnost; vztahují se k archetypu člověka a k tomu, co je genericky možné
příslušníku druhu homo sapiens. Konkrétní podoba rituálu je nicméně zabarvena
kulturou a náboženstvím individua, podstupujícího proces transformace. Podoba
je rovněž ovlivněna odezvami, které lze očekávat od inidividua, jehož podvědomé
motivace byly od narození (či ještě dříve) podmiňovány určitým souborem raných
rodinných vzorců chování a náboženských přesvědčení, které je nezbytné, avšak
nesmírně obtížné překonat.

Stezka radikální transformace zahrnuje vertikální vztah mezi
centry vědomí a aktivity na dvou stupních, mezi osobou kráčející po Stezce a
jednou (či více) Plerómatickými bytostmi. Duchovní moc planetárního stupně se
soustředí v „Mistrovi“ (Plerómatické bytosti) za účelem jeho asistence
„učedníkovi“, nakolik je taková asistence možná a bezpečná. Může se ustavit
více či méně určitý způsob komunikace, obvykle zahrnující modlitbu a meditaci
na stupni osobním a konkrétní či symbolickou, přímou či nepřímou odpověď ze
stupně Plerómatu. Tendence lidské bytosti personalizovat tento vztah i jeho
duchovní pól je ve většině případů nevyhnutelná a v jistém smyslu
ospravedlnitelná; může však u učedníka zapříčinit desinterpretaci a vnucování
příliš konkrétní a doslovné podoby produktům tohoto vztahu; ty se pak zdají
osobní jen z toho důvodu, že je interpretuje učedník žijící až příliš osobním
způsobem.

Mnoho záleží na přesném stupni, na kterém je s to
individuální centrum učedníkovy bytosti normálně, případně za abnormálních
tlaků, působit – tedy na jeho kvalitě vůle, čistotě motivace a schopnosti mysli
pojmout rituální proces transformace. Odolnost a síla těla jsou rovněž
důležité, protože uvolnění duchovní síly může snadno otřást slabým či
nepřipraveným organismem. Na stupni kolektivního psychismu učedníkovy kultury,
zodpovědném za strukturu jeho mysli, může rovněž dojít k vybuzení sil, připravených
odporovat každému z osobního rozhodnutí plynoucímu a efektivnímu vzestupu k
Plerómatu – všelidskému duchovnímu společenství. Takový odpor bývá dramatizován
v „okultních“ románech a určitě může být mocným činitelem, který bude omezovat
individuum v tom, čeho může dosáhnout na Stezce v průběhu současného života.

Tato omezení by však měla být pokládána za manifestace
individuální karmy, tedy za dědictví minulých cyklů existence, ať už nedávných
či prastarých, obdržené při početí. Kromě karmy osobní je ve hře rovněž karma
kolektivní, rasová a sociokulturní, protože oba póly lidské existence,
kolektivní i individuální, se nevyhnutelně aktivují každou vědomou snahou o
radikální transformaci fundamentální přirozenosti lidstva, a to na kterémkoli
stupni planetární evoluce. Stejně jako stupeň evoluce lidstva ovlivňuje
možnosti otevřené kterémukoli individuu, i úspěch (či nezdar) kteréhokoli
individua při vědomém vstupu na Stezku do jisté míry ovlivňuje celý evoluční
proces na Zemi.

Situaci lze porozumět jasněji, když uvedeme Stezku coby
proces transformace do vztahu k velkému cyklu, který byl načrtnut v první části
této knihy. Možnost začít takový proces může nastat jen v určitém stadiu
evoluční křivky, a začít lze jen individuálně, vědomě, odhodlaně a relativně
nezávisle, z vlastní iniciativy. Začátek se nutně nachází někde za středním
bodem mezi symbolickým Polednem a Soumrakem, protože tento střední bod
symbolizuje definitivní počátek procesu individualizace. V případě, že je zcela
úspěšný, vede tento proces k stadiu Osvíceného člověka, k Bráně Ticha, v níž
jsou principy Jednoty a Rozmanitosti stejně silné a lidské vědomí je osvíceno
světlem, silou a přítomností tvůrčího Boha (symbolického Úsvitu či
„prvopočátku“ toho kterého kosmického cyklu). Přesně řečeno je „lidská“ fáze
završena v Osvíceném Člověku; to, co lidské bytosti zakoušejí jako objektivní
existenci, se proměňuje ve stále subjektivnější stav „insistence“, který vede k
stadiu Božství, v němž princip Jednoty v tom kterém kosmickém cyklu dosahuje své
maximální hodnoty.

Co se obvykle vcelku nepřesně nazývá „reinkarnací“, je, jak
jsme pojednali výše, vlastně vývoj vztahu mezi jednotlivou duchovní Kvalitou
(jedním z miliard Písmen tvůrčího Slova na počátku, Logu) a řadou postupně na
Zemi narozených lidských bytostí, které se s touto Kvalitou, usilující o
nalezení dokonalého nástroje k vyjádření v lidské podobě, a tedy o završení
božského Sňatku, postupně lépe a lépe slaďují a jsou schopny stále lepší
odezvy. Proces radikální transformace zvaný Stezka začíná, když si jedna z osob
v této řadě sama od sebe a jako individualita uvědomí své spojení s duchovní
Kvalitou – ať už jeho či její náboženství, filosofie a kultura tuto Kvalitu
pojmenovává a vysvětluje její existenci jakkoli – a zcela přijme sjednocení s ní
jako bytostný, ideální cíl.

Jednotlivá osoba možná nedosáhne mnoho, ale úsilí zaměřené
směrem k tomuto ideálu není ztraceno; posiluje jemné propojení mezi duchovní
Kvalitou a každou další osobou v řadě. Každý pozitivní a úspěšný krok se
počítá; každý okamžik zásadní slabosti, nerozhodnosti nebo zhroucení zdržuje
pokrok na Stezce. Pokrok může být zdržen natolik, že planetární cyklus lidstva
skončí ještě před svrchovaným momentem sjednocení; v tom případě bude muset
proces začít znovu v dalším velkém cyklu, a to pravděpodobně zhruba v témže
bodě, kde předtím došlo k rozhodujícímu zdržení. Z hlediska Celostnosti se
kromě možnosti toho kterého jednotlivce zakusit Celostnost v tom kterém cyklu
nikdy nic nemůže ztratit.

Zamyslíme-li se nad důvody formace nového univerza, je to
právě ztráta takové možnosti, která vytváří nový čas. Před mnoha lety jsem
napsal: „Čas je Božím soucitem s chaosem.“ Polarizace Boha a chaosu (nebo
Jednoty a Rozmanitosti, což je na rovině abstraktních principů totéž)
předpokládá jak čas, tak popření absolutního dualismu už tím, že o tom lze
uvažovat; protože ten, kdo uvažuje, zjevně není Bůh ani chaos, nýbrž část
pohybu vztaženosti těchto dvou protikladů. Tento dynamický proces vztahování je
Pohyb Celostnosti.

Každý celek v univerzu, ať už je to atom, galaxie nebo
lidská bytost, je fází tohoto pohybu. Když lidská bytost vykročí na Stezku,
pohyb se zrychluje. Bere na sebe podobu rituálu, protože každý pohyb, každý čin
se stává symbolickým. Stává se mýtem, který musí každá osoba na Stezce prožít.
Je to chůze, řada pádů a zotavení. Každé individuum musí po Stezce kráčet samo,
ale jeho cesta má vliv i na jeho kulturu, neboť ta zformovala jeho mysl. Stezka
individua se týká i Plerómatu, protože budoucnost obsahuje minulost, z níž se
Pleróma vynořilo skrze dynamické, avšak pokaždé nebezpečné fáze přítomnosti.
Každý, kdo vykonává pohyb po této cestě, na sebe musí vzít břemeno času a
příčinnosti, musí zakoušet, jak se budoucnost rodí z lůna minulosti skrze
individualizovaná nyní. Individualizace času – smyslu, který osoba dává řadám
událostí od chvíle, kdy vstoupila na Stezku transformace základních
referenčních rámců, k nimž mají tyto události být vztahovány – je vpravdě
neúprosná nutnost. Tak se to přinejmenším musí jevit poutníkovi na Stezce.

Když se však bytost přiblíží k vrcholnému momentu Osvícení,
možná se i tohle ukáže jako iluze, utvářená nevyrovnaným vztahem mezi Jednotou
a Rozmanitostí, mezi „já“ a univerzem. Nezjevuje se snad Celostnost, když je
dosaženo Brány Ticha a protikladné polarity bytí jsou na okamžik dokonale
vyváženy, jako věčně dokonalá a celistvá? A je to jen „na okamžik“? Trvají
proměny a přechodové rituály od omezenějších stupňů k úrovním obsažnějším bez
konce? Není samo kontinuum proměn poslední iluzí? Anebo dochází k svrchovanému
uskutečnění jen tehdy, když bytost zcela bezvýhradně přijme, že Pohyb je
ustavičný, že Celostnost je pohybem přílivu a odlivu bytí a že pokoje a
naplnění může dosáhnout jen vědomí, které se ztotožnilo s tímto pohybem, ať už
na sebe jeho body zvratu a proměny polarity berou jakoukoli podobu? Pro takové
vědomí totiž každý pohyb zpívá v extázi změny a ustavičné obnovy.