Blog Jindřicha Veselého

τά δέ παντα οιακίζει κεραυνός
τά δέ παντα οιακίζει κερανός

ukázka ze studie Nový obraz kosmu a člověka Michaela Meyera

Shrnutí Cyklu Bytí

H. P. Blavatská vyslovila klíčovou holistickou myšlenku, když poznamenala, že každý aspekt pohledu na svět, který formulovala, je ve vztahu ke všem ostatním aspektům. Vzájemná spjatost ohromného množství  metafyzických pojmů a skutečností, které obsahuje teosofie a systémy jí podobné, nicméně znesnadňuje do hloubky porozumět kterémukoli z jejich jednotlivých aspektů, aniž by předtím došlo k porozumění systému a jemu  vlastnímu pohledu na svět jako celku. Právě zde se osvědčují stručné souhrny a přehledy. Názorným popisem ohromného rozmachu cyklického světového procesu několika málo slovy umožňuje souhrn čtenáři nahlédnout celý obraz v jednom okamžiku.

Tato část naší studie načrtává základní principy filosofie a
metafyziky Celostnosti, vytvářejíc co možná nejjasnější a nejpregnantnější
souhrn hlavních rysů cyklického světového procesu. Během výkladu porůznu
zopakujeme určité základní myšlenky, principy a tvrzení, přičemž jejich
opakování bude pokaždé směřovat k širší, stále však stručné a souhrnné
formulaci celkového obrazu světového procesu, Cyklu Bytí. Náš spirálovitě se
vinoucí, shrnující pohyb se skládá ze tří postupně se rozšiřujících okruhů.
První z nich se zakládá na symbolickém vylíčení „věčného pohybu Velkého Dechu“,
jak jej představila H. P. Blavatská v Tajné nauce. Druhý se zaměřuje na
dynamický aspekt světového procesu. Konečně nejširší okruh zkoumá involuční a
evoluční aktivity, které v procesu působí.

 

Symbolický oblouk

V předmluvě k Tajné nauce, která tvoří preludium hlavního
textu a uvádí do základních idejí díla, Blavatská představuje krátký a vysoce
symbolický nárys ustavičného pohybu Velkého Dechu, který čerpá z toho, co často
nazývá „okultním katechismem“. Začíná dialogem mezi guru a žákem. „Co je to, co
je vždy?“ „Prostor, věčná Anupadaka (nezplozená).“ „Co je to, co vždy
bylo?“ „Zárodek v kořenu.“ „Co je to, co neustále přichází a odchází?“ „Velký
Dech.“ „Takže pak jsou tu tři věční?“ „Ne, ti tři jsou Jeden. To, co je vždy,
je Jedno, to, co vždy bylo, je Jedno, to, co neustále přichází a odchází, je
též Jedno; a tím je Prostor.“[1] Řečeno méně symbolicky jsou oni tři v jednom:
1) Prostor, pole bytí a vztaženosti, všeobsažná schrána; 2) Semenná
potencialita coby aspekt Prostoru; a 3) ustavičný Pohyb Celostnosti, který na
sebe pro konečné bytosti zakoušející jeho rytmy bere podobu velkého Cyklu Bytí,
světového procesu. Cyklus bytí je jedním z nikdy nekončící řady momentů v
rytmickém Pohybu Celostnosti, skrze nějž se nedefinovatelná Potencialita
postupně uskutečňuje prostřednictvím celků. Pasáž pokračuje těmito slovy: „To
Jedno je neporušený kruh (prstenec), jenž nemá obvod, proto je nikde a všude;
to Jedno je neohraničená sféra kruhu, jenž má obvod pouze během manvantarických
period (v objektivní polovině cyklu bytí); to Jedno je neviditelný bod, jejž
nelze nikde nalézt, a přesto je možné jej během těchto period vnímat všude. Je
to vertikální i horizontální, Otec i Matka… které se však ve skutečnosti nikam
nerozpínají. Neboť to Jedno je kruh a též prstenec uvnitř tohoto kruhu.“[2]
Obraz „Jednoho“ hraje v duchovních a náboženských tradicích velkou roli.
Filosofie Celostnosti nicméně naši pozornost přesunuje od „Jednoho“ k Celku a k
všeobsažnému principu Celostnosti.

Tím se vyhýbá úskalí monismu a ne-dualismu,
totiž velmi pochybnému předpokladu, že „Jedno“ či „Absolutno“ bylo pohnuto
touhou po stvoření univerza či sebevyjádření. Jde o past, protože to
předpokládá nemožnou situaci, kdy by Absolutní Jednota něco postrádala či po
něčem toužila. S přihlédnutím k tomu by pak slovo „Jeden“ v předcházejícím
úryvku bylo možné nahradit slovy „Celek“ či „Celostnost“. Potom pasáž názorně
představuje věčný pohyb Velkého Dechu takto: proudí zvenčí dovnitř, když je
všude, a zevnitř ven, když není nikde. Tímto poetickým způsobem se dají popsat
základní principy metafyziky Celostnosti. Cyklus Bytí se pohybuje od podmínek
bezmála úplné Jednoty a subjektivity (niternosti) směrem k jí symetricky
opačným podmínkám maximální Rozmanitosti a objektivity (zvnějšnění) a pokračuje
zpátky k vysoce sjednocenému a subjektivnímu stavu bytí, aktivity a vědomí.
Pasáž pokračuje novým zdůrazněním stálé oscilace mezi principy Jednoty a
Rozmanitosti, které jsou vlastní Celostnosti. „(Velký Dech) se rozpíná a
smršťuje. Když se roztahuje, Matka (primordiální látka) se rozptyluje a šíří
(diferencuje); když se smrskává, Matka se stahuje a shromažďuje. To vytváří
periody evoluce a rozpadu, manvantaru a pralaje.“[3] Sánskrtská slova
manvantara a pralaja poukazují k polovičním cyklům převážně objektivních a
rozrůzněných a převážně subjektivních a sjednocených podmínek bytí, aktivity a
vědomí. Jsou to periody kosmického dne a kosmické noci.

 

Dynamický pohyb

Ustavičná oscilace principů Jednoty a Rozmanitosti je
vlastní Celostnosti a strukturuje světový proces, vtiskujíc mu cyklickou a
spirálovitou podobu cyklu Bytí. Bytostem, jejichž mysl ještě neobsáhne a není s
to překročit jednotlivý světový proces, na sebe Pohyb Celostnosti bere podobu
Cyklu Bytí, jehož mikrokosmickou podobou jsou lidské cykly spánku a bdění,
života a posmrtného života. Velký Cyklus Bytí se rovněž odráží v planetárních
cyklech dne a noci (denní cyklus) a ročních období (roční cyklus). Na
makrokosmickém stupni strukturuje Cyklus Bytí planetární, heliokosmickou a
galaktickou evoluci.[4] Metafyzika Celostnosti proto vidí univerzum jako
hierarchii celků, obsažených v dalších a dalších celcích. Určitý cyklus bytí je
časový celek (cyklus, kvantum Trvání), působící skrze konečný prostorový celek
(pole aktivit), založený v určitém stupni Celostnosti. Méně obsažné cykly jsou
částmi či podcykly těch obsažnějších. Všechny cykly bytí, velké stejně jako
malé, jsou momenty nedefinovatelného Pohybu Celostnosti. A stejně jako je
kterýkoli určitý cyklus bytí cyklem, obsaženým v dalších a dalších cyklech,
Bytí samo se manifestuje jako holarchie celků, obsažených v dalších a dalších
celcích.

 

 

(Text v diagramu ve směru pohybu, tj.dokola proti směru
hodinových ručiček zvenčí dovnitř: Stavy převážně subjektivní; Stavy převážně
objektivní, objektivní univerzum; Insistence; Brána Zvuku; Existence; Brána
Ticha; Božství; Tvůrčí Hierarchie a formace Archetypů; Tvůrčí Čin; Logos; Od
počátku univerza až ke vzniku homo sapiens; Avatar; Přírodní člověk; Proces
rozvoje individualizovaného vědomí; Osvícený Člověk; Duchovní Plérómata stále
sjednocenějších bytostí; Půlnoc; Úsvit; Poledne; Soumrak. Obrázek převzat z
www.khaldea.com.)

 

Na obrázku je Cyklus Bytí charakterizován dvěma polovičními
cykly (Denním a Nočním) a čtyřmi body zvratu (Půlnoc, Úsvit, Poledne a Soumrak),
otevírajícími jeho čtyři základní fáze, které jsou vytvářeny cyklickým a
symetrickým pohybem dvou protikladných sil při jejich střídavém přibývání a
ubývání v rámci ohraničeného pole aktivity. V teosofické terminologii odpovídá
subjektivní Noční polovina cyklu pralaje, denní polovina cyklu manvantaře.
Princip Jednoty převládá v Nočním polovičním cyklu, který se vyznačuje převážně
subjektivním způsobem bytí, aktivity a vědomí. Dává však vší aktivitě a pohybu
rytmický a cyklický ráz a je zodpovědný za holistický princip – tedy že se
existence projevuje na způsob řad stále obsažnějších celků – a za to, že se
energie uvolňuje po kvantech či diskrétních balících. Rozmanitost převládá
naproti tomu v Denním polovičním cyklu; odpovídá za existenci, která na sebe
bere podobu mnohosti expandujících a diferencujících se celků, princip Jednoty
však proces diferenciace a zvnějšňování řídí a stabilizuje, aby se v něm mohly
uskutečňovat duchovní Kvality. Body symbolické Půlnoci a symoblického Poledne
jsou okamžiky nejzazší nerovnováhy, kdy Jednota či Rozmanitost nabývají maxima
síly, bezmála, nikdy však zcela či absolutně eliminujíce princip opačný. Za
symbolické Půlnoci cyklického světového procesu je nejintenzivnější tíhnutí k
Jednotě a prostor je spolu s principem Rozmanitosti redukován bezmála do
jediného bodu. V tomto vrcholném okamžiku obrací božský Soucit, vždy přítomný v
Pohybu Celostnosti, směr Cyklu Bytí a dává neúspěchům končícího cyklu další
možnost uskutečnit duchovní integraci. Metafyzika Celostnosti nezná stav
absolutní Jednoty, mimo jiné protože by v takovém univerzálním stavu nemohla
působit žádná potřeba nového světového procesu a nebyl by žádný důvod k jeho
uskutečnění. Kdyby někdy v minulosti takový stav nastal, dnes by zde bylo
naprosté nic, a ne rozmanitost věcí. Jinými slovy: žádný světový proces nikdy
nedospěl ke stavu absolutní Jednoty, protože takový stav postrádá semeno
Rozmanitosti. Tvrdit, jak to většinou dělají náboženské a metafyzické
kosmogonie, že „absolutno“ bylo nějakým způsobem pohnuto touhou tvořit
univerzum nebo samo sebe zakusit objektivně, znamená předpokládat absurdní či
nemožnou situaci, založenou na sebepopírající premise, že jedno a jediné
Absolutno něco postrádá či po něčem touží. Vyznavači různých tradic nacházejí
způsob, jak toto credo quia absurdum kosmických rozměrů přijmout (a předávat
dalším generacím), protože jim bylo řečeno, že „Absolutno“ , „Jedno“, „Bůh“ či
„Parabrahman“ je mimo dosah myšlení a představivosti. Je však lidským údělem
pokoušet se dosáhnout stále obsažnějšího rozumění třeba i těm nejzazším
důsledkům faktu existence. Ve filosofii Celostnosti je skutečným účelem,
odpovědným za další světový proces, potřeba neutralizovat neúspěchy a
nedokončené záležitosti předchozího světového procesu. Po Půlnoci princip Rozmanitosti
postupně expanduje a „sestupný“ proces involuce začíná. Od Půlnoci do Úsvitu
formulují „tvůrčí Hierarchie“ v božské Mysli archetypy. Za Úsvitu, když se vliv
principu Rozmanitosti vyrovná vlivu principu Jednoty a začne dynamicky sílit,
začíná nový objektivní svět. Během denního polovičního cyklu se božská Mysl –
kolektivní mysl sjednocené duchovní sklizně předchozího světového procesu –
zvnějšňuje. Současně s tím, jak myslí či projikuje archetypální formy do
prahmoty (prachu či rezidua předchozího světového procesu), uskutečňuje se
rozmanitost individuálních atomů, molekul, galaxií, slunečních soustav, planet
a biologických druhů, založených na uskutečňování postupně čím dál
diferencovanějších archetypálních forem. Princip Jednoty, stahující se mezi
Úsvitem a Polednem směrem do nitra, projevuje svůj vliv udržováním integrity
tvarujících archetypů a individuálních forem jimi řízených. Za symbolického
Poledne se směr Cyklu Bytí opět obrací; začíná evoluční fáze a období lidstva,
během kterého postupně sílí princip Jednoty, zatímco princip Rozmanitosti
postupně slábne. Vliv principu Jednoty je během časného symbolického odpoledne
světového procesu patrný v rozvoji řady kultur, sjednocujících rozmanitost
svých členů prostřednictvím síly kolektivního psychismu. Síť interpersonálních
vztahů a vztahů mezi skupinami, fungující podle často rigidních a
exkluzivistických paradigmat jednotlivých kultur, vytváří a je udržována
vazebnou silou kolektivního psychismu, který je obdobný instinktům živočišných
druhů. Tato vazebná síla, která je v omezeném smyslu podobná Jungovu
„kolektivnímu nevědomí“, je akumulovanou psychickou energií kolektivního celku.
A jak sílí princip Jednoty, Rozmanitost se internalizuje na způsob
individuality a vůle ega. Avšak individualizace je přechodným stadiem, které
vede k vysoce sjednocenému stavu, v němž se individuální jáství a skupinová
jednomyslnost vzájemně prostupují. Individualismus není sám o sobě cílem a
osobnost není posledním slovem evoluce. V průběhu odpoledne světového procesu
však může individuální a kolektivní vůle ega odporovat směru, kterým postupuje
Cyklus Bytí. Když se to stane, Pohyb
Celostnosti na sebe bere destruktivní aspekt. Princip Jednoty projevuje během
středu odpolední fáze světového procesu svou sílu, když působí ve prospěch
případného sjednocení mysli a osobnosti individualizované lidské bytosti prošlé
transformačním procesem s jedinečnou a plně diferencovanou duchovní Kvalitou.
Setkání lidského a božského, k němuž dochází za symbolického Soumraku, bývá
nazýváno „božským Sňatkem“. Tento stav byl příkladně uskutečněn Kristem,
Buddhou a dalšími. Symbolický Soumrak, kdy působí principy Jednoty a
Rozmanitosti opět na okamžik stejnou silou, představuje bránu, jíž prochází
Osvícené Lidství do sjednoceného duchovního Společenství. Rozmanitost však
nikdy nelze zcela eliminovat, pročež plně realizovaní lidé mohou projít touto
bránou jen po absolvování svízelné Stezky až do jejího konce a poté, co čelili
transformaci jako jednotlivci. Branou Osvícení neprojdou všichni současně a
některým se nepodaří jí projít v čase, vyhrazeném tomu kterému Cyklu Bytí.
Během konečné fáze Cyklu Bytí, kdy je princip Jednoty na dynamickém vzestupu,
se shromažďuje duchovní sklizeň cyklu ve vysoce subjektivním, zhuštěném a
průzračném stavu bytí, aktivity a vědomí. Taková duchovní sklizeň se nazývá
Pléróma, což je staré řecké slovo, které znamená plnost. Je obdobné tomu, co se
u Blavatské nazývá Bílou Lóží. Protože princip Rozmanitosti nelze nikdy z
Pohybu Celostnosti zcela eliminovat, zůstává i v rámci Plérómatu jednomyslných
a vzájemně sjednocených duchovních bytostí jistá míra individuálního bytí sebou
a funkcionality.

 

Involučně-evoluční
okruh

V průběhu
převážně subjektivní, večerní fáze světového procesu dochází k postupné
repotencializaci Pohybu Celostnosti. Děje se to působením duchovního Plérómatu
bytostí přivedených k dokonalosti, které insistuje (v protikladu k existenci) v
transcendentním stavu konsolidace a integrace. Proces repotencializace je
obdobný natahování hodin. Během Půlnoci nebo bezprostředně před ní přiměje
ohromné vnitřní hnutí božského Soucitu Pléróma Soucitných Bytostí představit si
nový světový proces. Božská Imaginace ze sebe vydá Semeno, které je abstraktním
řešením existenčních problémů a chyb, karmy a nedokončených záležitostí
uzavírajícího se cyklu. Nabízí částečným i úplným neúspěchům minulosti novou
příležitost uskutečnit duchovní integraci v Plérómatu. Tímto ohromným hnutím
Mysli a všeobsažného Soucitu dochází k obrácení směru Cyklu Bytí, princip
Rozmanitosti začne sílit a princip Jednoty ubývat, což nakonec vede k započetí
nového objektivního univerza za Úsvitu. Vzorová představa, nazřená božskou
Myslí semenného Plérómatu, načrtává konkrétní řešení minulých neúspěchů,
protože existenční obsah každého světového procesu je jedinečný a pouze
konkrétní a určité řešení může vůbec začít neutralizovat určitý rozsah minulých
neúspěchů v rámci určitého světového procesu.

Tato představa však není plně
vypracovaným, kompletním a komplexním vzorcem nového univerza. Jde spíše o
hrubý náčrtek. Současně se obrácením směru Cyklu Bytí o Půlnoci Semenné Pléróma
(„Skrytý Otec“ dávných tradic) takříkajíc oduševňuje Vzorovou Představu (Prvotní
Logos tajného učení H. P. Blavatské), kolem které uspořádává své Světlo
Soucitu. Světlo (čistá, aktivní potencialita, energie Pohybu Celostnosti
repotencializovaná Plérómatem před uzavřením předešlého světového procesu) poté
vyzařuje do Prostoru, který je Matricí Potenciality, a oplodňuje jej. Světlo
Soucitu hraje klíčovou roli v Tajné nauce H. P. Blavatské, kde je nazýváno
Světlem Logu či daivi prakrti (sanskrtské slovo, které značí vyzařující či
božskou primordiální energii). Když Světlo oduševní Vzorovou Představu a vyzáří
do Matrice, vyvinou se Matrice spolu se Světlem ve vyplněný prostor, nazývající
se Univerzální Duše, Kosmické Lůno, Alaya, Mahabuddhi, Lůno duší, Kosmická Síť,
Otec-Matka či Druhý Neprojeveně-Projevený Logos. Kosmické Lůno je těhotné novým
Dnem. Jak postupně narůstá vliv principu Rozmanitosti, pokračuje proces evoluce
a vysoce subjektivní aktivita božské mysli se odráží v Kosmickém Lůně.
Hierarchie božských „Architektů“ či „Stavitelů“ – Semenné Pléróma a další
společenství duchovních bytostí, které přetrvaly z předešlého světového procesu
– se postupně diferencují. Ačkoli se tvůrčí Hierarchie diferencují a pracují s
rozličnými typy energie a na různých úrovních aktivity, stále ještě jsou co do
mysli a duše vysoce sjednocené.

Řídí rozmanitost subjektivních aktivit,
přispívajíce tak k formaci božského Dítěte esoterických a duchovních tradic,
které je v hinduismu známé jako Íšvara a v mahájánovém buddhismu jako
Avalokitéšvara. Z hlediska formy je božské Dítě – forma a energie, společně řízené
myslí – Univerzálním Archetypem, semenem či archetypální potencialitou všeho,
co kdy nastane v Denním polovičním cyklu nastávajícího Světového Procesu.
Univerzální Archetyp v sobě nese nezměrnou rozmanitost variací, protože musí
poskytnout archetypální řešení nesmírnému, avšak konečnému počtu částečných či
úplných neúspěchů. Neobsahuje však všechny objektivní existenční formy a
zkušenosti provedené v do detailů o nic víc, než Vzorová Představa nazřená
Semenným Plérómatem obsahuje do detailu každý rys Univerzálního Archetypu. Ani
nelze říci, že by byl Univerzální Archetyp materiálním předmětem či jsoucnem.
Jde spíš o abstraktní vzor či vzorec, formulovaný a podržovaný v božské Mysli,
tedy kolektivní mysli výše zmíněných společenství duchovních inteligencí,
vzorec rovněž podržovaný energií Kosmického Lůna. V okamžiku symbolického
Úsvitu, kdy je moc Jednoty a Rozmanitosti v rovnováze, princip Rozmanitosti
však sílí, se Univerzální Archetyp rodí z Kosmického Lůna, zatímco prostor s
explozivní intenzitou expanduje. Symoblický Úsvit představuje Třetí, Tvůrčí či
Projevený Logos Tajného učení H. P. Blavatské. Hinduismus mu dává velmi
podmanivý název Brahma, značící expanzi. Současně s expanzí prostoru přechází
ohromné kvantum kosmické energie vázané v Kosmickém Lůně ze stavu energie
potenciální do stavu energie kinetické.

Jinak řečeno se božská tvůrčí energie
(Světlo Logu, daivi prakrti) stává takzvaným Fohatem Tajné nauky H. P.
Blavatské. Fohat sjednocuje čtyři síly moderní fyziky (elektromagnetickou,
gravitační a silnou a slabou jadernou energii), i další síly, dosud moderní
vědou neobjevené. Moderní mysl podmíněná představami, pojmy a mýty moderní vědy
pravděpodobně bude mít tendenci uvažovat o dynamickém a explozivním Úsvitu jako
o Velkém Třesku. Ačkoli symbolický Úsvit znamená přechod přinejmenším nějakého
množství energie zahrnuté v Kosmickém Lůně ze stavu energie potenciální do
stavu energie kinetické, metafyzika Celostnosti a esoterická tradice bez
dalšího nesouhlasí s kosmologií velkého třeku, drženou většinou vědců.
Uspokojivější a příhodnější symbol lze najít u Indů (Hiranjagarbha) – Zlaté
Vejce či Brahmovo Lůno, v němž univerzum postupně roste a nakonec se z něj
zrodí. Symbolický Úsvit si lze rovněž představit jako znění Tvůrčího Slova;
tento obraz často užívá Rudhyar se své formulaci světového procesu, podobně
jako hraje svou roli v kosmogonii Tajné nauky a ve většině náboženských tradic.
V poslední době se blíží obrazu univerza jako vibrujícího tvůrčího tónu teorie
superstrun. Tvůrčí Slovo je Univerzální Archetyp a každé z jeho Písmen je
božským archetypem „produchovnělým“ duchovní Kvalitou a obdařeným kvantem
energie božského Soucitu.

Za Úsvitu se rozeznívá božský Logos, který je formou
a energií udržovanou božskou Myslí. Podoben gongu vydává myriády tónů, přece je
však Tónem jediným – je to Fohat, energie božské Ideace, a říká se o něm, že je
mostem spojujícím archetypy obsažené v božské Mysli s materiálními formami.
Za
formou i archetypem však stojí duchovní Kvalita se svou energií. V každém
případě uvádí přechod potenciální energie v kinetickou objektivní svět do
pohybu. Protože je však princip Jednoty stále ještě mocný, ač už není na
vzestupu, nejsou všechny možné aspekty Univerzálního Archetypu uvolňovány a
uváděny do pohybu najednou či náhodně. Místo toho se tyto aspekty diferencují a
uvolňují postupně; nejdřív ty nejjednodušší a nejzákladnější; jejich rozličné
variace pak vytvářejí základ pro komplexnější formy. Nejprve jsou archetypální
formy jednoduché (křivky a kruhy, víry, spirály a rotace) a netečné prahmotě
(reziduu předešlého světového procesu) trvá dlouho, než se začne probouzet a
odpovídat na působení archetypálních vzorců do ní vtiskovaných. Jinými slovy,
zmražené energii je vtiskován tvar a duchovní neúspěchy dávné minulosti
vzdorují snaze fotonů (světelných kvant) a dalších nositelů síly („Synů Fohatu“
z Tajné nauky) vlít do nich nový život a znovu je zformovat. Jak sílí princip
Rozmanitosti, hmota (soustředěná a zhuštěná energie) na sebe bere rozmanité
formy.

Pomocí atomových prvků, známých a řazených do tabulky moderní vědou,
Fohat organizuje hmotu podle archetypálních forem vodíku, hélia atd. Involuční
vlna musí však nejprve vykonat svůj sestupný pohyb po mnoha stupních a
podstupních organizace, než se dostane do hustého fyzikálního stavu, který
empirická věda pokládá za jedinou skutečnost. Rytmická energie božské ideace
nakonec vlévá komplexnější archetypální formy a v závislosti na rozsahu toho
kterého Cyklu Bytí se postupně utváří galaxie, sluneční soustava, planeta nebo
lidská bytost. Když se to děje, tvůrčí Hierarchie v božské Mysli, které vedou a
řídí tvořivou energii, postupně zvnějšňují svou aktivitu a dále se diferencují,
třebaže zůstávají více či méně sjednocené na stupni Mysli a Duše. Poté, co se v
pohybu Cyklu Bytí stabilizují formy atomů a chemických prvků, božská Mysl do
nich začíná postupně vtiskovat komplexnější vzory organizace náležející na
stupeň života a na povrchu planety, která se nachází uprostřed dopolední fáze
svého Cyklu Bytí, se začíná objevovat rozmanitost biologických organismů (či
jejich ekvivalentů). Když se planetární Cyklus začíná blížit symbolickému
Poledni s jeho maximální Rozmanitostí, biosféra se hemží množstvím živočišných
druhů. Během Denního polovičního cyklu stále působí princip Jednoty, ale jeho
vliv se zvnitřňuje – stává se silou integrující atomové částice a stabilizující
živočišné druhy. Jednota se rovněž projevuje jako univerzální životní síla
(prána nebo čchi okultismu a asijských tradic), která oživuje všechny celky
objektivního světa, a na nižších stupních jako zvířecí a lidské instinkty.
Kolem symbolického Poledne planetární evoluce dochází k značnému oslabení
principu Jednoty.

Hranice mezi živočišnými druhy se proto stávají natolik
instabilními, že dovolují početí a zrození dávnověkých monster. Poblíž nadiru
světového procesu se v biosféře objevuje prvotní lidstvo. S přibližujícím se
Polednem se stává imperativem snést dolů a ukotvit do vyšší materie (či na
„éterický“ stupeň) Země archetyp Člověka.[5] Archetyp Člověka je celkovým
vzorem či semenným potenciálem lidstva. Je přítomen v každé lidské bytosti a
nese v sobě archetypální formu a potenciál všeho, co je, bylo, či může být
lidské. Archetyp Člověka bylo zapotřebí zakotvit na éterickém či akášickém
stupni Země ještě před symbolickým Polednem mimo jiné i proto, že se zde musí
stabilizovat, ještě než dojde k avatarické události. Božský Soucit ve snaze
naplnit tuto potřebu pobídl skupinu vysoce duchovních bytostí, představujících
sklizeň semen předchozího světového procesu, aby vtělily, udržely a zakotvily
archetyp Člověka v srdci zemského nadfyzikálního „éterického“ pole, v
legendární Šambale asijských tradic. Společně s archetypem Člověka pomáhá
lidstvu vyvinout latentní oheň inteligence a sebevědomí i přítomnost těchto
prométheovských bytostí v zemském poli. Prométheovská oběť započala vpravdě
lidskou, sebevědomou a mentální fázi evoluce. Lidským bytostem však zabere
mnoho času, než si plně uvědomí a vtělí úplný potenciál archetypu Člověka.
Druhý z dlouhé řady kroků vedoucích k uskutečnění archetypu Člověka se odehrál
v nadiru Cyklu Bytí, za symbolického Poledne.

Prostřednictvím uvolnění
ohromného množství božského Soucitu na sebe Přítomnost Celostnosti vzala podobu
člověka, která měla sloužit jako prototyp prvních několika aspektů archetypu Člověka.
Takové Přítomnosti Celostnosti se říká Avatar, zjevení božství. Přítomnost
prvního Avatara v biosféře planety časově spadá v jedno se zvratem Cyklu Bytí,
po kterém princip Jednoty postupně sílí. Primordiální Avatar je „produchovněn“
či „zastíněn“ duchovním principem člena Semenného Plérómatu předešlého
světového procesu. Prostřednictvím jakési formativní rezonance podnítila
přítomnost prvního Avatara utváření vskutku lidských forem a myslí v souladu s
prvním základním aspektem archetypu Člověka jemu odpovídajícím. Konečně se
některé výše zmíněné „prométheovské“ bytosti „vtělily“ do raného lidstva, v
němž sloužily jako „nebeští vládci“ a „božští Učitelé“. Lidstvo se vyvíjí krok
za krokem spolu s tím, jak se uvolňují a ukotvují v biosféře stále obsažnější
aspekty archetypálního Člověka a božské Moudrosti. Každý nový aspekt Člověka či
Moudrosti skýtá základ nové kultuře a novému typu osobnosti, která je výtvorem
kultury. Během lidské fáze Cyklu Bytí od Poledne do Soumraku lze rozlišit tři
základní, avšak často se vzájemně překrývající periody. Lze je charakterizovat
jako kmenový animismus, regionální vitalismus a atomistický individualismus.
Vzdor tvrzením Jana Smutse, Teilharda de Chardin a C. G. Junga však osobnost a
individualismus nepředstavují konečné stadium evoluce. Individualizace je ve
skutečnosti přechodné stadium a za ní a kulturou leží stadium Plérómatu, které
má být jejich prostřednictvím dosaženo.

Už dnes se buňku za buňkou Pléróma
utváří, jak se postupně, jedna za druhou, z kulturní matrice vynořují plně
individualizované lidské bytosti a přelaďují své mysli, vůle a identity ze
stupně biopsychických choutek, psychomentálních komplexů a tužeb ega na stupeň
duchovně-mentální. Zde působí Mysl Celostnosti, řízená duchovní vůlí, jako
čočka soustřeďující Světlo a Sílu jedinečné duchovní Kvality, která zazní za
symbolického Soumraku Cyklu Bytí. Soumrak symetricky doplňuje Úsvit a
aktualizuje se při něm potencialita, uvolněná za Úsvitu. Je to symbolická
brána, která vede Osvícené Lidstvo do Plérómatu. Protože však plně uskutečněné
lidské bytosti mohou touto bránou projít, teprve když podstoupí dlouhou a
svízelnou Stezku až do jejího završení a čelí své Transformaci jako
jednotlivci, neprojdou touto branou všichni lidé naráz. Během večerní fáze
světového procesu od Soumraku do Půlnoci působí Jednota neodolatelnou silou
duchovního zhušťování, zjednodušování a sjednocování. Působí jako vysoce
subjektivní aktivita v řadách stále inkluzivnějších Plérómat. Když se Cyklus
Bytí blíží ke konci, je možné rozlišit tři skupiny bytostí. V každém světovém
procesu je nevyhnutelný úspěch a neúspěch, protože nemůže existovat žádný
úspěch bez možnosti neúspěchu; kdyby byl úspěch nevyhnutelný, neměl by smysl.
Čas vyměřený určitému Cyklu Bytí je konečný a předem daný, protože cykličnost
je metakosmický princip a struktura cyklu je nezměnitelná. Například délka
pozemského dne zůstává prakticky neměnná celé triliony cyklů. Tvrdit, jak se to
děje v rámci některých kosmologií, že se cyklus prodlužuje nebo jeho závěr
odkládá, dokud všechny bytosti neuskuteční proces duchovního přerodu, znamená
předpokládat situaci v rozporu se samotnou přirozeností cyklicity.

Stejně dobře
by šlo říci, že se zima odkládá, dokud farmáři na celém světě úplně nesklidí,
bez ohledu na to, jak dlouho trvá nejpomalejšímu z nich, než úkol splní, nebo
že se Slunce na obloze zastavilo, aby mohli Židé zvítězit v důležité bitvě.
Protože je úspěch i neúspěch v každém světovém procesu nevyhnutelný, jedna
skupina bytostí se skládá z temné sklizně úplných a částečných duchovních
neúspěchů – bytostí, které nedosáhly duchovní plnosti v čase, vyměřeném pro
Cyklus Bytí. Duchovní sklizeň končícího cyklu se skládá ze dvou skupin, které
se liší dvěma základními stupni duchovního Bytí: Soucitem a Netečností. Všechny
tři skupiny podmiňují budoucí světový proces. Když nastane Půlnoc či stadium
„Božství“, Pléróma Duchovní Netečnosti, které zcela zapomnělo na neúspěchy
končícího cyklu, je Netečností neodolatelně pobízeno, aby se snažilo dosáhnout
nedosažitelného cíle absolutní Jednoty, přičemž ve svém jednobodovém zaměření
zapomnělo, že tato nikdy nebyla a být nemůže. Pléróma Soucitu nicméně nikdy
nezapomíná. Stalo se Cyklem, Eónem. Bude Semenným Plérómatem nadcházejícího
cyklu, zatímco Pléróma Netečnosti bude mimo jiné vykonávat funkci „tvůrčích
Hierarchií“. V ohromném skutku Soucitu a výkonu Mysli obrátí Pléróma Soucitu
směr Cyklu Bytí a nazře Obraz či Semenný Vzor dalšího, dokonalejšího světového
procesu. Nový světový proces nazíraný Semenným Plérómatem je řešením minulých
chyb a duchovní neúspěchy předešlého cyklu dostanou jeho prostřednictvím další
šanci uskutečnit Duchovní Plnost.

 

 

[1] H. P. Blavatská, Kniha Dzyan, Dobra 2006, str. 73.

[2] H. P. Blavatská, Kniha Dzyan, Dobra 2006, str. 73.

[3] H. P. Blavatská, Kniha Dzyan, Dobra 2006, str. 74.

[4] Slova heliokosmos a heliokosmický označují sluneční
soustavu jako celek, jako živý organismus.

[5] V teosofické terminologii je archetyp Člověka svázán se
sedmou čili nejvyšší sférou fyzikální roviny Země. Do tohoto sedmera fyzikálních
sfér náleží pevná, tekutá a plynná, následovaná čtyřmi neviditelnými,
jemnohmotnými sférami, které moderní věda dosud neobjevila. Na akášickém stupni
se energie nachází ve velmi jemném stavu, který podkládá všechny fyzikální
formy a v níž se „odrážejí“ archetypální formy.