τά δέ παντα οιακίζει κεραυνός
τά δέ παντα οιακίζει κερανός